Midtevalueringsrapport 2020


Høye fangsttall taler for utvidet sesong, men lavere oppgangstall enn normalt til gyteområdene oppstrøms Klosterfossen og Mølletrappa taler for normal eller redusert beskatning. 

Etter en samlet vurdering, og ut i fra et føre var prinsipp, har elveeierlaget besluttet å følge handlingsalternativ 2 (gjeldende fiskeregulering kan opprettholdes, fiske avsluttes 31.august), men med mulighet for å iverksette redusert beskatning (reduksjon i bag-limit) dersom oppgangen i Klosterfossen og Mølletrappa blir vedvarende lav i første halvdel av august.

 

Lastes ned her.